Dodatek mieszkaniowy.

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów , nie są w stanie opłacać czynszu ( bądż innych kosztów utrzymania mieszkania ) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które są najemcami oraz podnajemcami mieszkań, mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność, są właścicielami lokali mieszkalnych oraz inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, jak również osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu Prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryteriami przyznania dodatków są:

 • Dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz
 • Powierzchnia mieszkania

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • Dodatków dla sierot zupełnych
 • Jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • Pomocy w zakresie dożywiania
 • Okresowych zasiłków z pomocy społecznej
 • Jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
 • Dodatku mieszkaniowego
 • Dodatku energetycznego

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać , jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach ( liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ) nie przekracza:

 • 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,
 • 125% najniższej emerytury – dla gospodarstw wieloosobowych

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji. Od 01.03.2018 r. najniższa emerytura wynosi 1.29,80 zł. Zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1.802,15 zł, a rodzina 1.287,25 zł na osobę.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która ubiega się o dodatek, nie powinna przekroczyć odpowiedniej normy, określonej jako „ powierzchnia normatywna” która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • Dla 1 osoby – 35 m2
 • Dla 2 osoby – 40 m2
 • Dla 3 osoby – 45 m2
 • Dla 4 osoby – 55 m2
 • Dla 5 osoby – 65 m2
 • Dla 6 osoby – 70 m2

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2

Przepisy dopuszczają możliwość przekroczenia powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30%  czyli :

 • Dla 1 osoby – 45,50 m2
 • Dla 2 osoby – 52 m2
 • Dla 3 osoby – 58,50 m2
 • Dla 4 osoby – 71,50 m2
 • Dla 5 osoby – 84,50 m2
 • Dla 6 osób – 91,00 m2

albo

 • 50% pod warunkiem że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% ( gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje czy łazienkę ).

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba ubiegająca się o dodatek załatwia formalności w ośrodku pomocy społecznej.

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku jest wydawana decyzja.. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej mogą przed wydaniem decyzji przeprowadzić wywiad środowiskowy. Od decyzji negatywnej można złożyć odwołanie do SKO zgodnie z pouczeniem zawartym na decyzji.

Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych we wniosku, w celu ich udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca po dniu złożenia wniosku.

Dodatek wpływa na konto Spółdzielni i w ten sposób pomniejsza należność osoby starającej się o dofinansowanie. Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie reguluje bieżących nalezności stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym naliczeniem a kwotą przyznanego dodatku, to wypłata dodatku jest wstrzymywana w drodze administracyjnej do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3-ch miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można pobrać również w Spółdzielni.

Wniosek po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Spółdzielnię należy złożyć w MOPS Starachowice