Zawiadomienie Walnego Zgromadzenia

 

Starachowice 2015-05-29

 Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja” w Starachowicach działając na podstawie § 73 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Członków SML-W „Wanacja”, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24.06.2015 r.       o godz. 17,00 w lokalu Klubu Osiedlowego przy ul. Pastwiska 1 z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 03.04.2014 r.
 4. Wybór komisji:

a)       skrutacyjno-mandatowej

b)       uchwał i wniosków

c)       wyborczej

 1. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
  1. w sprawie wykluczenia z grona członków i wykreślenia z rejestru  członków oraz podjęcie indywidualnych uchwał o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy tych uchwał.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2014/2015 oraz realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 03.04.2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni za lata 2012-2014 z lustracji przeprowadzonej przez KZRSM w Warszawie
 4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2014 .
 5. Dyskusja.
 6. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni
 7. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za  2014/2015 .

b)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2014 r. oraz  kierunków rozwoju Spółdzielni po 2015 r.

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Spółdzielni za 2014 r.

d)       podział nadwyżki bilansowej za 2014 r.

e)       udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2014 r.

f)        oznaczenia najwyższej sumy nowych zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć od WZ w 2015 do WZ w 2016 r.

g)       przyjęcie wniosków do realizacji z przeprowadzonej kompleksowej lustracji spółdzielni za lata 2012-2014

h)       wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia

 1. Zamknięcie obrad.

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Mandaty Członkom Spółdzielni uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu będą wydawane przed rozpoczęciem obrad po potwierdzeniu tożsamości         z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto informujemy że:

 1. Z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ( protokół z WZ z 03.04.2014 r, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdaniem finansowym z opinią biegłego rewidenta, protokołem polustracyjnym i projektami uchwał) Członek może zapoznać się w biurze Spółdzielni ( sekretariat) w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 10 Czerwca 2015 r.
 2. projekty uchwał i żądanie umieszczenia innych spraw w porządku obrad można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do 09 Czerwca 2015 r.,

poprawki do projektów uchwał można składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 22 Czerwca 2015 r.

 1. przepisy dotyczące zasad zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółdzielni

 

Zarząd Spółdzielni

                                                                                        

 

Starachowice 2015-06-02

 Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie nazwy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 24.06.2015 r. w punkcie 11 lit. d)

 

W punkcie 11 lit. d) omyłkowo wpisano „ podział nadwyżki bilansowej za 2014 r „ a w tym miejscu ( pomyłka oczywista) powinno być „ pokrycie straty za rok 2014 „

W materiałach do Walnego Zgromadzenia znajdujących się w biurze Spółdzielni został złożony projekt uchwały dotyczący właśnie pokrycia straty za rok 2014 .