Zawiadomienie Walnego Zgromadzenia

Starachowice 2016-03-29

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja” w Starachowicach działając na podstawie § 73 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Członków SML-W „Wanacja”, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 20.04.2016 r. o godz. 17,00 w lokalu Klubu Osiedlowego przy ul. Pastwiska 1 z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24.06.2015 r.
 4. Wybór komisji:

a)       skrutacyjno-mandatowej

b)       uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w roku 2015/2016 oraz realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 r. i Radę Nadzorczą.
 2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za rok 2015 .
 3. Dyskusja.
 4. Wybór dwóch delegatów na przedkongresowy Zjazd Wojewódzki w Kielcach
 5. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za  2015/2016 .

b)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 r. oraz  kierunków rozwoju Spółdzielni po 2015 r.

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Spółdzielni za 2015 r.

d)       podział nadwyżki bilansowej za 2015 r.

e)       udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2015 r.

f)        oznaczenia najwyższej sumy nowych zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć od WZ w 2016 do WZ w 2017 r.

g)       wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia

 1. Zamknięcie obrad.

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Mandaty Członkom Spółdzielni uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu będą wydawane przed rozpoczęciem obrad po potwierdzeniu tożsamości         z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto informujemy że:

 1. Z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ( protokół z WZ z 24.06.2015 r, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdaniem finansowym z opinią biegłego rewidenta, protokołem polustracyjnym i projektami uchwał) Członek może zapoznać się w biurze Spółdzielni ( sekretariat) w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 07 Kwietnia 2016 r.
 2. projekty uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do 06 Kwietnia 2016 r.,

poprawki do projektów uchwał można składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18 Kwietnia 2016 r.

 1. przepisy dotyczące zasad zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółdzielni